Cart 0
לזכר לעילוי נשמת דוד אברהם בן חייא קהת זצ’ל
לזכר לעילוי נשמת מרים יפה בת הרב יוסף דוב ע”ה
לזכר לעילוי נשמת מרים ליבא בת אהרון
לזכר לעילוי נשמת מיכל בן ברוך
לזכר לעילוי נשמת מניש יצחק בן אריה
לזכר לעילוי נשמת דוד מרדכי בן אליעזר
לזכר לעילוי נשמת ברוך גדליה לייב בן הירש מוטל

Sichos Yisroel (HaRav Yisroel Brog)

Parshas Balak (5784): The Lesson Of Bilam

Parshas Chukas (5784): How To Deal With Fears

Parshas Korach (5784): Realizing The Impact Of Those We See

In Honor of the Wedding of Joey and Jacqueline Harary

Read More >>

Parshas Shelach (5784): How To Do Kiruv And Inspire Others

Parshas Be’Halosecha (5784): (Part 1) Gilgulim – Understanding the Ways of Hashem (II) & (Part 2) Teshuva Comes From Shabbos

Parshas Bamidbar (5784): Are You Ready For Kabalas HaTorah?

לעילוי נשמת
Fayga bas Reb Avraham Moshe

Read More >>

Parshas Bechukosai (5784): (Part 1) Toiling In Torah & (Part 2) Shabbos: Bringing Out Hashem’s Kavod

Sponsored Anonymously in Honor of the Kedoshim of Castile and Aragon

Read More >>

Parshas Behar (5784): (Part 1) When Hashem Becomes Your Relative & (Part 2) The Taharah Of Shabbos

Sponsored Anonymously as a Zechus for Klal Yisroel on ל”ג בעומר

Read More >>

Parshas Emor (5784): (Part 1) Out Of This World Experience & (Part 2) How Much Do We Value Shabbos?

(נלב״ע בפסח שני י״ד אייר תשמ״ו) לעילוי נשמת ר׳ משה בן יששכר ז״ל
Dedicated in loving memory of R’ Moshe Stern z”l

Read More >>

Parshas Kedoshim (5784): Focusing On Proper Growth (Part 2)

Sponsored Anonymously by a loyal reader from Passaic, NJ

Read More >>

Parshas Acharei Mos (5784): Is Your Entertainment Kosher?

Sponsored Anonymously In Honor of HaRav HaGoan Rav Yisroel Brog Shlit’a

Read More >>

Parshas Metzora/Pesach (5784) (Part 1) The Exile and Redemption of the “Mouth” & (Part 2) Galus Mitzrayim and the Rise of Antisemitism

Our Weekly Parsha Sponsors: Mr. & Mrs. Michoel Steinberg & The Shemtob Family in Honor of Hashem!

Read More >>

Parshas Tazria (5784): (Part 1) The Depth Of Mishpat Hashem & (Part 2) The Purpose Of Challenges

לכבוד הבר מצוה של בננו היקר
ישראל משה נ”י
– משפחת וינברג –

Read More >>

Parshas Shemini (5784): Strict Judgment Vs. Rachamim

In Honor of the Wedding of Avromi & Malky Zisow

Read More >>

Parshas Tzav (5784): Understanding The Roles Of The Husband And Wife

לכבוד הבר מצוה של בננו היקר
שלמה נ”י
– משפחת רזניק –

Read More >>

Parshas Vayikra & Purim (5784): Destroying Our Inner Amalek

לעילוי נשמת פנחס בן נחמן ע”ה
Pinchas Epstein A”H
Sponsored by Mr. & Mrs. Michoel Steinberg

Read More >>

Parshas Pekudei (5784): (Part 1) Have You Done Your Accounting Lately? & (Part 2) The Ultimate Simcha On Purim

In Honor of all of the Misnadvim who Participate In our Annual Purim Campaign and Support Aniyei Eretz Yisroel Year Round!

Read More >>

Parshas Vayakhel (5784): (Part 1) Ambition – The Secret to Success & (Part 2) Shabbos – Revealing Hashem’ s Presence

לזחות רפואה שלמה עדינה בת אהובה
&
In Honor of the Selfless Volunteer who has made Rav Brog’s Shiurim Available on all Podcasts Platforms

Read More >>

Parshas Ki Sisa (5784): What Do You Really Yearn For?

לזכות חיילי צבה הגנה the return of the hostages, אחדות among all of כלל ישראל, and the coming of Moshiach speedily In our days.

Read More >>

Parshas Tetzaveh (5784): The Purpose of Suffering

לילעוי נשמת הרב שלום בן ר’ יחזקאל שרגא זצ”ל

Read More >>

Parshas Terumah (5784): The Purpose of American Wealth and Prosperity

L’zchus HaBachur Mordechai ben R’ Eliezer

Read More >>

Parshas Mishpatim (5784): The Importance of Tikkun Hamiddos

Sponsored L’zechus Refuah Shelaima and Continuously Good Health for Tzion Sadya Nissim ben Malya

Read More >>

Parshas Yisro (5784): Transform Your Learning & Tefillah With This!

לזכות רפואה שלמה
Yehuda (leon) Ben Esther
&
לזכות זווג הגון
for Moshe Ben Leon

Read More >>

Parshas Beshalach (5784): Are You Living In The World Of Reality?

לילעוי נשמת צירל פעסל בת צבי הלוי
As a Zechus for the Klein family & all of Klal Yisroel

Read More >>

Parshas Bo (5784): The Foundations of Our Emunah

לעילוי נשמת הרהג’ ר’ מתתיהו חיים סלומון
Rav Matisyahu Salomon zt”l
May the battles he undertook be a zechus for Klal Yisroel

Read More >>

Parshas Va’eira (5784): The Key to Curing Addictions

לעילוי נשמת חנה מרים בת בן-ציון חיים
Zchusim for the family and all of Klal Yisrael

Read More >>

Parshas Shemos (5784): Shovavim: Addressing The Challenge

Sponsored Anonymously in the merit of those who fight the battle!

Read More >>

Parshas Vayechi (5784): How Frum Do You Have to Be?

Sponsored Anonymously Hashem should strengthen all of Klal Yisroel, and help all of us!

Read More >>

Parshas Vayigash (5784): Torah Conversations

Sponsored Anonymously Hashem Should Have Rachmones On All The Jews And Bring The Geulah

Read More >>

Parshas Mikeitz (5784): Beis Haleivi on Bitachon vs. Hishtadlus

~ L’Zechut Peleg Yehuda ~ May Hashem bless him with a successful year, continued growth, and bracha.

Read More >>

Parshas Vayeishev (5784): A Life of Facing Challenges

~ L’Zechut Peleg Yehuda ~ May Hashem bless him with a successful year, continued growth, and bracha.

Read More >>

Parshas Vayishlach (5784): Acquiring a Torah Worldview

~ L’Zechut Peleg Yehuda ~ May Hashem bless him with a successful year, continued growth, and bracha.

Read More >>

Parshas Vayeitzei (5784): The Importance of Being Mevater

לעילוי נשמת ראובן עמנואל בן אברהם

Read More >>

Parshas Toldos (5784): The Danger of Leitzanus

רפואה שלמה פסח בן שרה מינה

Read More >>

Parshas Chayei Sarah (5784): The Mechanics of Middos

In Honor of the Wedding of Eliyahu & Nechama Baila Brick

Read More >>

Parshas Vayeira (5784): Bitachon in any Situation!

SPONSORED IN HONOR OF THE INAUGURAL KOLLEL TIFERES AVIGDOR AUCTION

Read More >>

Parshas Lech Lecha (5784): Parnassa & Hishtadlus

Sponsored In Honor of the Marriage of Natan & Abby Amoyelle by his Friends at Yeshivas Tiferes Avigdor

Read More >>

Parshas Noach (5784): What Destroyed Noach’ s Generation?

In Honor of the Kedoshim May We Be Zoche to Greet Moshiach B’Karov

Read More >>

Sukkos (5784): (Part I) The Deeper Meaning of the Simcha of Sukkos & (Part II) Shabbos – Feeding Your Neshama on Shabbos

לעילוי נשמת ר’ישראל דוב בן ר’יהושע

Read More >>

Ha’azinu – Yom Kippur (5784) Yom Kippur: How to Become a Baal Teshuva

Rosh Hashanah (5784): Rosh Hashanah – The Secret of Getting Rachamim

Sponsored by the Maslovsky Family
May Klal Yisroel achieve Achdus and we all reach our shleimus in the coming year!

Read More >>

Parshas Nitzavim-Vayelech (5783): (Part 1) Preparing for R”H: Standing in His Presence & (Part 2) Feeling the Shabbos

רפואה שלמה סיון שולמית בת כרמלית
רפואה שלמה פראדל סורה בת שיינדל

Read More >>

Parshas Ki Savo (5783): Hakoras Hatov (Part 2)

לכבוד שמחת הבר מצוה של אשר ריצעניק

Read More >>

Parshas Ki Seitzei (5783): How to Get A Free Personal Security System

Dedicated in honor of Rabbi Brog Shlit”a by VICTOR BRAHA

Read More >>

Parshas Shoftim (5783): Special Topics – The Basics of Judaism

Parshas Re’eh (5783): Part I: The Present of Elul & Part II: The Real Oneg Shabbos (It’s Not What You Think)

Parshas Eikev (5783): Gilgulim: How To Figure Out Your Tafkid (Part 2)

Parshas Va’eschanan (5783): Gilgulim: How To Figure Out Your Tafkid (Part 1)

In Deep Gratitude to Hashem לזכות רפואה שלמה ישראל מאיר בן אביגיל

Read More >>

Parshas Devarim (5783): Special Topics: Different Levels of Bitachon

In Honor of Sichos Yisroel and The Rosh Yeshiva for sharing his Torah

Read More >>

Parshas Matos-Masei (5783): Are You Traveling With Hashem?

Parshas Pinchas (5783): The Importance Of Having A Rebbi

Parshas Chukas-Balak (5783): (Part I) What To Focus On In Chinuch & (Part II) Shabbos Ben Zug

Parshas Korach (5783): (Part I) The Key To Getting Rid Of Jealousy & (Part II) Lecha Dodi In A New Light

Parshas Shelach (5783): The Right Time For Chutzpah

Parshas Be’Halosecha (5783): (Part 1) What Is A Charedi? & (Part 2) The Connections Between Shabbos & The Beis Hamikdash

Parshas Naso (5783): Concealing and Controlling Our True Middos

Shavuos (5783): The Awesome Power Of Shavuos

Parshas Bamidbar (5783): Understanding The Ways Of Hashem

Parshas Behar-Bechukosai (5783): Your Relationship With Torah

Parshas Emor (5783): Learning To Honor Your Fellow Jew

Parshas Acharei Mos-Kedoshim (5783): Growing In Torah And Ruchniyus During Sefirah

Parshas Tazria-Metzora (5783): How To Earn And Keep Your Olam Haba

Parshas Tzav / Pesach (5783): Pesach: The Purpose Of The Sippur Yetzias Mitzrayim

Parshas Vayikra (5783): Seeing The Yad Hashem In Everything

Parshas Vayakhel-Pekudei (5783): Living a Life of Emes: HaRav Meir Halevi Soloveitchik, zt”l

Parshas Ki Sisa (5783): How To Feel Shabbos?

Parshas Tetzaveh (5783): The Ultimate Purim!

לעילוי נשמת דוד אברהם בן שרגא גרשון

Read More >>

Parshas Terumah (5783): Bringing The Shechina Into Your Home

Parshas Mishpatim (5783): The Key To Life & Who Does Hashem Answer First

Leilui Nishmat Nissim ben Sulha

Read More >>

Parshas Yisro (5783): Are You Aware That You Are Loved?

לעילוי נשמת ציריל פעסל בת ר’ צבי הלוי

Read More >>

Parshas Beshalach (5783): Krias Yam Suf – How To Get Out When You Are Stuck

Parshas Bo (5783): Developing Your Spiritual Health

לזכות רפו”ש
מר”י הרב משה הלל בן מינדל
שליט”א בתשח”י

Read More >>

Parshas Va’eira (5783): Planting Seeds to Build Our Future With Bitachon in Tefillah

Parshas Shemos (5783): Get Out Of Your Mizrayim (Part 2) – The Amazing Power of Hope

לזכות רפואה שלימה רחל בת ואליה

Read More >>
keyboard_arrow_up