Listen NowTitleSponsor
TTPA S6 4:4

לעילוי נשמת חיה רחל בת דוד צבי

TTPA S6 4:3

לעילוי נשמת חיה רחל בת דוד צבי

TTPA S6 4:2

Liluy Nishmas Chaya Rochel Bas Dovid Tzvi

TTPA S6 4:1

Liluy Nishmas Chaya Rochel Bas Dovid Tzvi

TTPA S6 3:18

.

TTPA S6 3:17

.

TTPA S6 3:16

.

TTPA S6 3:15

.

TTPA S6 3:14

.

TTPA S6 3:13

.

TTPA S6 3:12

.

TTPA S6 3.11

.

TTPA S6 3.10

.

TTPA S6 3.9

.

TTPA S6 3.8

.

TTPA S6 3.7

.

TTPA S6 3.6

.

TTPA S6 3:5

.

TTPA S6 3.4

.

TTPA S6 3:3

.

TTPA S6 3.2

.

TTPA S6 3:1

.

TTPA S6 2.16

.

TTPA S6 2:15

.

TTPA S6 2.14

.

TTPA S6 2.13

.

TTPA S6 2:12

.

TTPA S6 2.11

.

TTPA S6 2.10

.

TTPA S6 2.9

.

TTPA S6 2.8

.

TTPA S6 2.7

.

TTPA S6 2.6

.

TTPA S6 2:5

.

TTPA s6 2.4

,

TTPA S6 2:3

.

TTPA S6 2:2

.

TTPA S6 2:1

.

TTPA S6 1.17

.

TTPA S6 1:16

.

TTPA S6 1.15

.

TTPA S6 1.14

.

TTPA S6 1:13

.

TTPA S6 1:12

.

TTPA S6 1:11

.

TTPA S6 1.10

.

TTPA S6 1.9

.

TTPA S6 1:8

.

TTPA S6 1.7

.

TTPA S6 1.6

.

TTPA S6 1.5

.

TTPA S6 1:4

.

TTPA S6 1:3

.

TTPA S6 1:2

.

TTPA S6 1:1

.

TTPA S6: Intro

.

TTPA S5 6:9 (Finale)

.

TTPA S5 6:8

.

TTPA S5 6:7

.

TTPA S5 6:6

.

TTPA S5 6:5

.

TTPA S5 6:4

.

TTPA S5 6:3

.

TTPA S5 6:2

.

TTPA S5 6:1

.

TTPA S5 5:21

.

TTPA S5 5.20

.

TTPA S5 5.19

.

TTPA S5 5.18

.

TTPA S5 5:17

.

TTPA S5 5.16

.

TTPA S5 5:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-59-1.m4a
TTPA S5 5:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-76.m4a
TTPA S5 5:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-55.m4a
TTPA S5 5:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-52-1.m4a
TTPA S5 5:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/ttpa-s5-5.11.m4a
TTPA S5 5:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-43.m4a
TTPA S5 5:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-39.m4a
TTPA S5 5:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-36.m4a
TTPA S5 5:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/TTPA-S5-5.7-5.12.22.m4a
TTPA S5 5:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/ttpa-s5-5.6-5.11.22.m4a
TTPA S5 5:5 (5.5.5)

.

TTPA S5 5:4

.

TTPA S5 5:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-13.m4a
TTPA S5 5:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-57.m4a
TTPA S5 5:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-53.m4a
TTPA S5 4:29https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/05/New-Recording-50.m4a
TTPA S5 4:28https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-42.m4a
TTPA S5 4:27https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-40.m4a
TTPA S5 4:26https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-37-online-audio-converter.com_.mp3
TTPA S5 4:25https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-32.mp3
TTPA S5 4:24https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-22.m4a
TTPA S5 4:23https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-19-1.mp3
TTPA S5 4:22https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-17.m4a
TTPA S5 4:21https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-3.m4a
TTPA S5 4:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-5-1.m4a
TTPA S5 4:17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/04/New-Recording-6.m4a
TTPA S5 4:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-10-1.m4a
TTPA S5 4:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-9-1.m4a
TTP, Tazria: Spread The Lovehttps://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-4-2.m4a
TTPA S5 4:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-2-1.m4a
TTPA S5 4:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-2.m4a
TTPA S5 4:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-26.m4a
TTPA S5 4:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-18.m4a
TTPA S5 4:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-15.m4a
TTPA S5 4:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-13.m4a
TTPA S5 4:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-6.m4a
TTPA S5 4:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-3.m4a
TTPA S5 4:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-133.m4a
TTPA S5 4:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-129.m4a
TTPA S5 4:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-122.m4a
TTPA S5 4:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-119.m4a
TTPA S5 4:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-116.m4a
TTPA S5 4:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/03/New-Recording-114.m4a
TTP, Ki Sisa, “All for the counting”https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/02/New-Recording-94.m4a
Tani Talks Parsha (TTP): Yisro, “Command Your Life”https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-58-Yisro-command-your-life-.m4a
Ttpa s5 3.23https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-56-ttpa-s5-3.23.m4a
Ttpa s5 3.22https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-51-ttpa-s5-3.22.m4a
Ttpa s5 3.21https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-48-ttpa-s5-3.21.m4a
Ttpa s5 3.20https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-42-ttpa-s5-3.20.m4a
Ttpa s5 3.19https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-34-ttpa-s5-3.19.m4a
Ttpa s5 3:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-27-ttpa-s5-3.18.m4a
Ttpa s5 3.17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-12-ttpa-s5-3.17.m4a
Ttpa s5 3:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-8-ttpa-s5-3.16-1.m4a
Ttpa s5 3.15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-5-ttpa-s5-3.15.m4a
Ttpa s5 3.14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2022/01/New-Recording-22-ttpa-s5-3.14.m4a
Ttpa s5 3:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-12ttpa-s5-3.13.m4a
Ttpa s5 3:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-10-ttpa-s5-3.12.m4a
Ttpa S5 3:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-6-ttpa-s5-3.11.m4a
TTPA S5 3:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-3.m4a
TTPA S5 3:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-14.m4a
TTPA S5 3:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-12.m4a
TTPA S5 3:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-8.m4a
Ttpa s5 3:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-2-2-ttpa-s5-3.6.m4a
Ttpa s5 3:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-17-ttpa-s5-3.5.m4a
Ttpa s5 3:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-8-ttpa-s5-3.4.m4a
Ttpa S5 3:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-5-ttpa-s5-3.3.m4a
Ttpa s5 3.2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-2-ttpa-s5-3.2.m4a
Ttpa s5 3:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-12-ttpa-s5-3.1.m4a
Ttpa s5 2:20https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-4-2-ttpa-s5-2.20.m4a
Ttpa s5 2.19https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-15-s5-2.19.m4a
Ttpa s5 2:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-6-ttpa-s5-2.18.m4a
Ttpa s5 2:17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/12/New-Recording-5-ttpa-s5-2.17.m4a
Ttpa s5 2:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-29-s5-2.16.m4a
Ttpa s5 2:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-25-ttpa-s5-2.15.m4a
Ttpa s5 2:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-16-ttpa-s5-2.14.m4a
TTPA S5 2:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-12-1.m4a
TTPA S5 2:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-9-1.m4a
TTPA S5 2:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-3.m4a
TTPA S5 2:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-65.m4a
TTPA S5 2:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-62.m4a
TTPA S5 2:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-5.m4a
TTPA S5 2:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-4.m4a
TTPA S5 2:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-56.m4a
TTPA S5 2:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-45.m4a
Ttpa s5 2:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-37-ttpa-s5-2.4.m4a
TTPA S5 2:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-33.m4a
TTPA S5 2:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-30.m4a
Ttpa s5 2:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/11/New-Recording-27-ttpa-s5-2.1.m4a
TTPA S5 1:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-21.m4a
TTPA S5 1:17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-18.m4a
TTPA S5 1:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-14.m4a
Ttpa s5 1:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-3-ttpa-s5-1.14.m4a
Ttpa s5 1:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-8-ttpa-s5-1.12.m4a
Ttpa s5 1:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-5-ttpa-s5-1.12.m4a
Ttpa s5 1:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-3-ttpa-s5-1.11.m4a
Ttpa s5 1:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-4-ttpa-s5-1.10.m4a
Ttpa s5 1:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-3-ttpa-s5-1.9.m4a
Ttpa s5 1:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-14-ttpa-s5-1.8.m4a
Ttpa s5 1:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-8-ttpa-s5-1.7.m4a
TTPA, S5 1:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-2-ttpa-1.6.m4a
TTPA: S5 1:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-9-ttpa-S5-1.5.m4a
Ttpa, S5 1:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-5-ttpa-s5-1.4.m4a
Ttpa: S5 1:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/10/New-Recording-2-ttpa-s5-1.3.m4a
Tani Talks Pirkei Avos, S5 1:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/09/New-Recording-3-Pirkei-about-s5-1.2-.m4a
TTPA S5 1:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/09/New-Recording-5-ttpa-s5-5.1.m4a
Tani Talks Pirkei Avot (TTPA): Season 5 introhttps://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/09/New-Recording-15-ttpa-season-five-Intro-1-1.m4a
Tani Talks Parsha: Re’eh, “Choosing The Good Life “https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/08/New-Recording-24-reeh-choose-a-good-life-.m4a
Pal s4 6.12 finalehttps://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-8-pal-s4-6.12-finale.m4a
Pal s4 6.11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-4-pal-s4-6.11.m4a
Pal s4 6.10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-pal-s4-6.10.m4a
Pal s4 6.9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-10-pal-s4-6.9.m4a
Pal s4 6.8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-9-pal-s4-6.8.m4a
Audio dt shelach, “Of messengers & messages”https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-5-audio-dt-shelach-.m4a
Pal s4 6.7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-7-pal-s4-6.7.m4a
Pal s4 6.6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/06/New-Recording-3-pal-s4-6.6.m4a
Pal s4 6.5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-2-pal-s4-6.5.m4a
Pal s4 6.4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-pal-s4-6.4.m4a
Pal s4 6.3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-2-pal-s4-6.3.m4a
Pal s4 6.2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-3-pal-s4-6.2.m4a
Pal s4 6.1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-9-pal-s4-6.1.m4a
Pal s4 5.23https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-3-pal-s4-5.23.m4a
Pal s4 5.22https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-9-pal-s4-5.22.m4a
Pal s4 5:21https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-7-pal-s4-5.21.m4a
Pal s4 5:20https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-4-pal-s4-5.20.m4a
Pal s4 5:19https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-pal-s4-5.19.m4a
Pal s4 5:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-18-pal-s4-5.18.m4a
Pal s4 5.17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-14-pal-s4-5.17.m4a
Pal s4 5.16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-7-pal-s4-5.16.m4a
Pal s4 5.15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/05/New-Recording-5-pal-s4-5.15.m4a
Pal s4 5.14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/04/New-Recording-16-pal-s4-5.14.m4a
Pal s4 5.13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/04/New-Recording-15-pal-s4-5.13.m4a
Pal s4 5.12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/04/New-Recording-14-pal-s4-5.12.m4a
Pal s4 5:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/04/New-Recording-5-pal-s4-5.11.m4a
Pal s4 5:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/04/New-Recording-3-pal-s4-5.10.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-18-pal-s4-5.9.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-2-pal-s4-5.8.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-pal-s4-5.7-real-.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-5-pal-s4-5.6.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-pal-s4-5.5.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-16-pal-s4-5.4.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-6-pesachim-109.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-9-pal-s4-5.2.m4a
The PAL With Reb T: S4 5:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-8-pal-s4-5.1.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:22https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-7-pal-s4-4.22.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:21https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-2-pal-s4-4.21.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:19https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-8-pal-s4-4.19.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/03/New-Recording-17-pal-s4-4.17.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-3-pal-s4-4.16.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-2-pal-s4-4.15.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-11-pal-s4-4.14.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-3-pal-s4-4.13.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-2-pal-s4-4.12.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:11 part bhttps://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-25-pal-s4-4.11-part-a.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:11 part ahttps://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-24-pal-s4-4.11-real-a-real.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-20-pal-s4-4.10.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-16-pal-s4-4.9.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-13-pal-s4-4.8.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-6-pal-s4-4.7.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-3-pal-s4-4.6.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-14-pal-s4-4.5.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-13-pal-s4-4.4.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-5-pal-s4-4.3.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-2-pal-s4-4.2.m4a
The PAL With Reb T: S4 4:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2021/02/New-Recording-17-pal-s4-4.1.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/12/New-Recording-2-pal-s4-3.18.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/12/New-Recording-17-pal-s4-3.17.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/12/New-Recording-10-pal-s4-3.16.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/12/New-Recording-5-pal-s4-3.15.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/12/New-Recording-4-pal-s4-3.14.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-22-pal-s4-3.14.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-10-pal-s4-3.12.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-9-pal-s4-3.11.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-4-pal-s4-3.10.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-2-pal-s4-3.9.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-13-pal-s4-3.8-.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-7-pal-s4-3.7.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-2-pal-s4-3.6-.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-13-pal-s4-3.5.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-9-pal-s4-3.4.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-11-pal-s4-3.3.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-5-pal-s4-3.2.m4a
The PAL With Reb T: S4 3:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-2-s4-3.1.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-5-pal-s4-2.16.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-7-pal-s4-2.15.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/11/New-Recording-5-pal-s4-2.14.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/New-Recording-3-pal-s4-2.13.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/New-Recording-2-pal-s4-2.12.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201028-131243-pal-s4-2.11.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201027-104131-pal-s4-2.10.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:9 part twohttps://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201026-105718-pal-2.9-part-two-1-1.m4a

 

The PAL With Reb T: S4 2:9 part one

 

The PAL With Reb T: S4 2:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201022-222956-pal-s4-2.8.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201021-105250-pal-s4-2.7.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201020-123634-pal-s4-2.6.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201015-225233-pal-s4-2.5.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201015-105045-pal-s4-2.4.m4a
The pal with reb t: s4 2:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201014-103728-pal-s4-2.3.m4a
The pal with reb t: s4 2:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201013-122524-pal-s4-2.2.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:1 (Part 2)https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201012-122739-pal-s4-2.1-part-two-.m4a
The PAL With Reb T: S4 2:1 (Part 1)https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201012-121633-pal-s4-2.1-part-one-.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201008-120128-pal-s4-1.-18.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201008-005119-pal-s4-1.17.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201006-133547-s4-1.16.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201005-010656-pal-s4-1.15.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/10/20201005-005137-pal-s4-1.14.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200930-002652-s4-1.13.m4a
The PAL With Reb T S4 1:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200930-001839-pal-s4-1.12.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:11https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200924-224528-pal-s4-1.11.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200923-220245-pal-s4-1.10-1.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200921-125905-pal-s4-1.8.m4a
The PAL With Reb T, S4 1:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916-230606-CED7212F-pal-s4-1.7-.m4a
The PAL With Reb T, S4 1:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916-225536-423C1ED2-pal-s4-1.6-.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200915-133628-pal-s4-1.5.m4a
The PAL With Reb T, S4 1:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200914-204051-pal-s4-1.4.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200910-234954-pal-s4-1.3-.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200909-224359-pal-s4-1.2.m4a
The PAL With Reb T: S4 1:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200909-011217-pal-s4-1.1.m4a
{Season 4 Premiere} The PAL With Reb T: Season 4 Intro (S4 Intro)https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/09/20200902-234108-pal-4-intro.m4a
Pirkei Avos S3 6:11 (Season 3 Finale)https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/20200526-194153-pal-6.11-end-.m4a
Pirkei Avos S3 6:10https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/20200525-224309-pal-6.10.m4a
Pirkei Avos S3 6:9https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/20200521-234016-pal-6.9-1.m4a
Pirkei Avos S3 6:8https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/20200520-230730-pal-6.8.m4a
Pirkei Avos S3 6:7https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/20200519-191925-pal-6.7.m4a
Pirkei Avos S3 6:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-5-pal-6.6.m4a
Pirkei Avos S3 6:5https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-41-pal-6.5.m4a
Pirkei Avos S3 6:4https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-37-pal-6.4.m4a
Pirkei Avos S3 6:3https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-34-pal-6.3.m4a
Pirkei Avos S3 6:2https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-30-pal-6.2.m4a
Pirkei Avos S3 6:1https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-18-pal-6.1-1.m4a
Pirkei Avos S3 5:23https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-23-pal-5.23.m4a
Pirkei Avos S3 5:22https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-20-pal-5.22.m4a
Pirkei Avos S3 5:21https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/05/New-Recording-17-pal-5.21.m4a
Pirkei Avos S3 5:20https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-11-pal-5.20.m4a
Pirkei Avos S3 5:19https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-7-pal-5.19-1.m4a
Pirkei Avos S3 5:18https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-4-pal-5.18.m4a
Pirkei Avos S3 5:17https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-pal-5.17.m4a
Pirkei Avos S3 5:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-74-pal-5.16-1.m4a
Pirkei Avos S3 5:16https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-74-pal-5.16.m4a
Pirkei Avos S3 5:15https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-73-pal-5.15.m4a
Pirkei Avos S3 5:14https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-70-pal-5.14.m4a

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:13

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/04/New-Recording-44-pal-5.12.m4a All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:11

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:10

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

all previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:9

all previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:8

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:7

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:6https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/03/New-Recording-20-pal-5.6.m4a All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:5

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:4

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:3

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:2

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 5:1

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:22

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:19 (recovered)

All previous episodes and seasons at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:21

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:20

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:18

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:17

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:16

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons at new link of www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:15

All previous episodes and seasons at new link of www.anchor.fm/rebt

All previous episodes and seasons available at new link of www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:14

All previous episodes and seasons available at new link of www.anchor.fm/rebt

Pirkei Avos S3 4:13https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/02/New-Recording-pal-413.m4a
Pirkei Avos S3 4:12https://www.shiurenjoyment.com/wp-content/uploads/2020/02/New-Recording-39-pal-s3-412.m4a

All previous seasons and episodes available at www.anchor.fm/tanig

Pirkei Avos S3 4:11

All previous seasons and episodes available at www.anchor.fm/tanig

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/tanig

Pirkei Avos S3 4:10

All previous episodes and seasons available at www.anchor.fm/tanig

All previous episodes and seasons available on www.anchor.fm/tanig

Pirkei Avos S3 4:9

All previous episodes and seasons available on www.anchor.fm/tanig

All previous seasons and episodes available at www.anchor.fm/tanig

Pirkei Avos S3 4:8

All previous seasons and episodes available at www.anchor.fm/tanig

All previous seasons and episodes available at: www.anchor.fm/tanig

Pirkei Avos S3 4:7

All previous seasons and episodes available at: www.anchor.fm/tanig