Listen NowTitleSponsor
(09_14_23) Rosh HaShanah (5784)

.

(09_06_23) Parshas Nitzavim-Vayelech

.

(07_14_23) Parshas Matos-Massei

.

(07_06_23) Parshas Pinchas

.

(06_01_23) Parshas Naso

.

(05_16_23) Parshas Bamidbar

.

(05_11_23) Parshas Behar – Bechukosai

.

(04_20_23) Parshas Tazriah – Metzorah

.

(03_30_23) Parshas Tzav

.

(03_23_23) Parshas Vayikra

.

(03_16_23) Parshas Vayakhel-Pekudei

.

(03_02_23) Parshas Tetzaveh

.

(02_23_23) Parshas Terumah

.

(02_13_23) Parshas Mishpatim

.

(01_26_23) Parshas Bo

.

(01_19_23) Parshas Va’eira

.

(01_11_23) Parshas Shemos

.

(01_06_23) Parshas Vayechi

.

(12_22_22) Parshas Mikeitz

.

(12_15_22) Parshas Vayeishev

.

(09_29_22) Parshas Vayeilech

.

(09_15_22) Parshas Ki Savo

.

(09_07_22) Parshas Ki Seitzei

.

(08_31_22) Parshas Shoftim

.

(08_25_22) Parshas Re’eh

.

(08_18_22) Parshas Eikev

.

(08_11_22) Parshas Vaeschanan

.

(08_04_22) Parshas Devorim

.

(07_28_22) Parshas Mattos-Massei

.

(07_20_22) Parshas Pinchas

.

(07_14_22) Parshas Balak

.

(06_30_22) Parshas Korach

.

(06_09_22) Parshas Naso

.

(06_02_22) Parshas Bamidbar & Shavuos

.

(05_26_22) Parshas Bechukosai

.

(05_19_22) Parshas Behar

.

(05_12_22) Parshas Emor

.

(05_05_22) Parshas Kedoshim

לעילוי נשמת הרב זכריה שמעון בן יצחק הכהן זצ”ל
Leilui Nishmat Rabbi Zechariah Wallerstein zt”l

(04_07_22) Parshas Metzora

.

(03_30_22) Parshas Tazria

.

(03_10_22) Parshas Vayikra

.

(03_03_22) Parshas Pekudei

לעילוי נשמת מניש יצחק בן אריה
Leilui Nishmat Manish Yitzchok ben Aryeh

(02_24_22) Parshas Vayakhel

.

(01_20_22) Parshas Yisro

.

Vayeishev

Sarah Ba’alah bat Menachem Mendel (Frank)

Parshas-Vayatzie

.

 

Parshas Toldos

In memory of Sarah Ba’alah bat Menachem Mendel (Frank)

Chayei Sarahhttp://shiurenjoyment22.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/06155533/Parshas-Chaye-Sarah.mp3
Lech-L’cha

.

Parshas Noach

.

Bereishishttp://shiurenjoyment22.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/10/06155822/Bereishis.mp3
Shoiftim

.

Re’eh

.

Eikevhttp://shiurenjoyment22.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/06155955/Eikev.mp3
Veschanan

.

Matos-Maseihttp://shiurenjoyment22.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/07/06160147/Recording_18.wav
Pinchas

.

Balak

.

chukas

.

Shelach

.

Behaloscha

.

Naso

.

Behar-Bechukosai4

.

Behar-Bechukosai 3

.

 

Behar-Bechukosai 2

.

Behar-Bechukosai part 1

.

Lag Baomer

.

Emor 3.

.

Emor 2.

.

Emor 1

.

 

Parshas-Vayeira

.

23 b 1

.

 

23a-23b

.

23a2

.

23a1

.

22b-3

.

 

22-a 4

.

22a 3

.

22 A2

.

22 A 1

.

21b class 4

.

21 b 2

.

 

Daf 21 b part 1

REFUAH SHELAIMA Yisroel Alter ben Chava Chana

Daf21part2

.

daf 21 A

.

chapter 2 Kinyan2

.

succah chapter 2 first shiur

.